Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

experience

คำแปล

ประสบการณ์

This
experience
is
good
for
my
mother
.

ประสบการณ์นี้ดีสำหรับคุณแม่ของฉัน

This
experience
is
good
for
my
mother
.

ประสบการณ์นี้ดีสำหรับคุณแม่ของฉัน

He
is
young
but
has
experience
.

เขาอายุน้อยแต่มีประสบการณ์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน