Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

exit

คำแปล

ทางออก

The
exit
door
is
here
.

ประตูทางออกอยู่ที่นี่

The
exit
is
here
.

ทางออกอยู่ที่นี่

Where
is
the
exit
?

ทางออกอยู่ที่ไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน