Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

existence

คำแปล

ความมีอยู่, การดำรงอยู่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย