Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

existence

คำแปล

ความมีอยู่, การดำรงอยู่

I
do
not
believe
in
the
existence
of
this
animal
.

ฉันไม่เชื่อในการมีอยู่ของสัตว์ตัวนี้

We
believe
in
the
existence
of
this
animal
.

พวกเราเชื่อในการมีอยู่ของสัตว์ตัวนี้

The
existence

การดำรงอยู่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน