Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

except

คำแปล

ยกเว้น

I
eat
meat
,
except
for
beef
.

ฉันกินเนื้อสัตว์ ยกเว้นแอปเปิ้ลเนื้อวัว

6 ความคิดเห็น

I
listen
except
when
he
speaks
.

ฉันฟังยกเว้นเวลาเขาพูด

1 ความคิดเห็น

I
eat
fruit
,
except
for
apples
.

ฉันกินผลไม้ ยกเว้นแอปเปิ้ล

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน