Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

example

คำแปล

ตัวอย่าง

They
give
an
example
.

พวกเขาให้หนึ่งตัวอย่าง

Take
her
as
an
example
.

เอาเธอเป็นตัวอย่าง

The
example

ตัวอย่าง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน