Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

exactly

คำแปล
พอดี, ถูกต้อง
We
have
exactly
a
minute
.
เรามีเวลาหนึ่งนาทีพอดี
It
is
exactly
there
.
มันอยู่ที่นั่นพอดี
Yes
,
exactly
!
ใช่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย