Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

exactly

คำแปล

พอดี, ถูกต้อง

We
have
exactly
a
minute
.

เรามีเวลาหนึ่งนาทีพอดี

It
is
exactly
there
.

มันอยู่ที่นั่นพอดี

Yes
,
exactly
!

ใช่แล้ว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน