Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. evidence

evidence

คำแปล

หลักฐาน

There
is
no
historical
evidence
.

ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์

There
is
no
historical
evidence
.

ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์

The
evidence
is
clear
.

หลักฐานนี้ชัดเจน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน