Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

everyone

คำแปล

ทุกคน

Hello
everyone
!

สวัสดีทุกคน!

Everyone
likes
him
.

ทุกคนชอบเขา

You
like
everyone
.

คุณชอบทุกคน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย