Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

everybody

คำแปล

ทุกคน

Everybody
is
there
.

ทุกคนอยู่ที่นั่น

Everybody
needs
water
.

ทุกคนต้องการน้ำ

Everybody
hears
me
.

ทุกคนได้ยินฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน