Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

every

คำแปล

ทุก

I
listen
to
the
radio
every
night
.

ฉันฟังวิทยุทุกคืน

1 ความคิดเห็น

I
will
make
lunch
every
day
.

ฉันจะทำข้าวกลางวันทุกวัน

He
reads
every
book
.

เขาอ่านหนังสือทุกเล่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน