Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

european

คำแปล

คนยุโรป

They
are
European
.

พวกเขาเป็นคนยุโรป

He
is
European
.

เขาเป็นคนยุโรป

She
is
European
.

เธอเป็นคนยุโรป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน