Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

establish

คำแปล

จัดตั้ง, ก่อตั้ง

He
is
going
to
establish
an
office
in
that
building
.

เขาจะจัดตั้งสำนักงานในตึกนั้น

They
are
going
to
establish
a
soccer
team
.

พวกเขาจะจัดตั้งทีมฟุตบอล

We
are
going
to
establish
a
team
.

พวกเราจะจัดตั้งทีม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน