Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

especially

คำแปล

โดยเฉพาะ

We
like
fruit
,
especially
apples
.

พวกเราชอบผลไม้ โดยเฉพาะแอปเปิ้ล

The
apple
is
especially
green
.

แอปเปิ้ลลูกนี้สีเขียวเป็นพิเศษ

You
write
especially
for
us
.

คุณเขียนให้พวกเราโดยเฉพาะ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน