Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

equipment

คำแปล

เครื่องมือ, อุปกรณ์

We
take
the
equipment
out
.

พวกเราเอาอุปกรณ์นี้ออกมา

The
equipment
is
pretty
expensive
.

อุปกรณ์นี้แพงมาก

The
equipment

อุปกรณ์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน