Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

entry

คำแปล

การเข้า

No
entry
.

ห้ามเข้า

The
entry

การเข้า

There
are
two
entries
.

มีทางเข้าสองทาง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน