Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

enter

คำแปล

เข้า

The
men
have
to
enter
the
house
.

พวกผู้ชายต้องเข้าบ้านหลังนี้

I
have
to
enter
the
house
.

ฉันต้องเข้าบ้านหลังนี้

She
has
to
enter
the
building
.

เธอต้องเข้าตึกหลังนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ enter

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ienterentered
he/she/itentersentered
you/we/theyenterentered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน