Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

engineer

คำแปล

วิศวกร

He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.

เขาคือวิศวกร เธอคือสถาปนิก

My
father
is
an
engineer
.

คุณพ่อของฉันเป็นวิศวกร

My
sister
is
an
engineer
.

พี่สาวของฉันเป็นวิศวกร

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย