Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

engine

คำแปล

เครื่องยนต์

The
engine
is
mine
,
not
yours
.

เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นของฉัน ไม่ใช่ของคุณ

The
engine
is
mine
,
not
yours
.

เครื่องยนต์เครื่องนี้เป็นของฉัน ไม่ใช่ของคุณ

My
engine
is
not
perfect
.

เครื่องยนต์ของฉันไม่สมบูรณ์แบบ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน