Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

emergency

คำแปล

เหตุฉุกเฉิน

In
case
of
emergency
,
call
the
police
.

ในกรณีฉุกเฉิน โทรเรียกตํารวจ

In
case
of
emergency
,
call
the
police
.

ในกรณีฉุกเฉิน โทรเรียกตํารวจ

It
is
really
an
emergency
!

นี่คือเหตุฉุกเฉินจริงๆ!

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน