Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

else

คำแปล

นอกจากนี้

What
else
do
you
have
?

คุณมีอะไรอีก

What
else
is
there
?

มีอะไรอีก

Who
else
is
there
?

มีใครอีก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน