Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

election

คำแปล

การเลือกตั้ง

The
election

การเลือกตั้ง

The
election

การเลือกตั้ง

There
are
elections
every
four
years
.

มีการเลือกตั้งทุกสี่ปี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน