Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eight

คำแปล

แปด

One
,
two
,
three
,
four
,
five
,
six
,
seven
,
eight
,
nine
,
ten

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

One
,
two
,
four
,
five
,
eight
,
nine
.

หนึ่ง สอง สี่ ห้า แปด เก้า

My
son
is
eight
.

ลูกชายของฉันอายุแปดปี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน