Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

effort

คำแปล

ความพยายาม

That
is
an
effort
.

นั่นคือความพยายามอันหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

That
is
an
effort
.

นั่นคือความพยายามอันหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

That
is
an
effort
.

นั่นคือความพยายามอันหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน