Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

efficient

คำแปล

มีประสิทธิภาพ

They
are
efficient
soldiers
.

พวกเขาเป็นทหารที่มีประสิทธิภาพ

What
makes
them
efficient
?

อะไรทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพ

The
engineer
is
efficient
.

วิศวกรคนนี้มีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน