Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

education

คำแปล

การศึกษา

My
parents
pay
for
my
education
.

พ่อแม่ของผมจ่ายเงินค่าการศึกษาของผม

Your
education
is
very
important
to
me
.

การศึกษาของพวกเขาสำคัญต่อฉันมาก

Their
education
is
too
important
.

การศึกษาของพวกเขาสำคัญเกินไป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน