Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

edition

คำแปล

ฉบับพิมพ์

New
edition

ฉบับพิมพ์ครั้งใหม่

New
edition

ฉบับพิมพ์ครั้งใหม่

First
edition

ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน