Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

edge

คำแปล

ขอบ, ริม

The
girls
walk
along
the
water
's
edge
.

พวกเด็กผู้หญิงเดินตามริมน้ำ

water
's
edge

ริมน้ำ

The
edge

ริม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน