Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

economy

คำแปล

เศรษฐกิจ

What
is
the
relation
between
the
war
and
the
economy
?

ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร

1 ความคิดเห็น

What
is
the
relation
between
the
war
and
the
economy
?

ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร

1 ความคิดเห็น

What
is
the
relation
between
the
war
and
the
economy
?

ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน