Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eating

คำแปล

รับประทาน, กิน

การผันคำกริยาของeat

My
mother
is
eating
dinner
with
her
.

คุณแม่ของฉันกำลังกินข้าวเย็นกับเธออยู่

I
am
eating
my
breakfast
.

ฉันกำลังกินข้าวเช้าของฉันอยู่

The
dog
is
eating
bread
.

หมาตัวนี้กำลังกินขนมปังอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ eat

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน