Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eaten

คำแปล

You
have
already
eaten
.

คุณได้กินแล้ว

1 ความคิดเห็น

I
would
have
eaten
your
lunch
if
I
had
not
eaten
.

ฉันคงได้กินข้าวเที่ยงของคุณถ้าฉันไม่ได้กินแล้ว

2 ความคิดเห็น

He
will
have
eaten
lunch
.

เขาจะได้กินข้าวเที่ยงแล้ว

1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ eat

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน