Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

easily

คำแปล

อย่างง่ายดาย

Now
I
run
easily
.

ตอนนี้ฉันวิ่งอย่างง่ายดาย

Now
I
sleep
easily
.

ตอนนี้ฉันนอนอย่างง่ายดาย

She
reads
easily
.

เธออ่านอย่างง่ายดาย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน