Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

earth

คำแปล

โลก, พื้นดิน

The
Earth
is
bigger
than
the
moon
.

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์

The
Earth
is
bigger
than
the
moon
.

โลกใหญ่กว่าดวงจันทร์

We
live
on
earth
.

พวกเราอยู่บนโลก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน