Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dust

คำแปล

ฝุ่น

The
books
do
not
have
dust
.

หนังสือพวกนี้ไม่มีฝุ่น

There
is
dust
on
the
table
.

มีฝุ่นอยู่บนโต๊ะตัวนี้

The
books
have
dust
.

หนังสือพวกนี้มีฝุ่น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน