Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

drinks

คำแปล

The
girl
drinks
water
.

เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มน้ำ

4 ความคิดเห็น

The
woman
drinks
water
.

ผู้หญิงคนนี้ดื่มน้ำ

5 ความคิดเห็น

The
woman
drinks
.

ผู้หญิงคนนี้ดื่ม

4 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ drink

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน