Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

drink

คำแปล

ดื่ม

I
drink
and
I
eat
.

ผมดื่มและผมกิน

3 ความคิดเห็น

I
drink
and
eat
.

ฉันดื่มและกิน

22 ความคิดเห็น

I
drink
water
.

ฉันดื่มน้ำ

7 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ drink

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน