Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dreams

คำแปล

You
are
the
woman
of
my
dreams
.

คุณเป็นผู้หญิงในความฝันของผม

You
are
in
my
dreams
.

คุณอยู่ในความฝันของฉัน

He
is
in
my
dreams
.

เขาอยู่ในความฝันของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ dream

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idreamdreameddreamt
he/she/itdreamsdreameddreamt
you/we/theydreamdreameddreamt
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน