Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dream

คำแปล

ความฝัน

Your
dream
is
my
dream
.

ความฝันของคุณคือความฝันของฉัน

That
is
our
dream
.

นั่นคือความฝันของพวกเรา

It
is
like
a
dream
.

มันเหมือนความฝัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ dream

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idreamdreameddreamt
he/she/itdreamsdreameddreamt
you/we/theydreamdreameddreamt
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน