Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dream

คำแปล

ความฝัน

Your
dream
is
my
dream
.

ความฝันของคุณคือความฝันของฉัน

Your
dream
is
my
dream
.

ความฝันของคุณคือความฝันของฉัน

That
is
our
dream
.

นั่นคือความฝันของพวกเรา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน