Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

doubt

คำแปล

การสงสัย, ข้อสงสัย

There
is
no
doubt
.

ไม่มีข้อสงสัย

There
is
no
doubt
.

ไม่มีข้อสงสัย

The
doubt

ข้อสงสัย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน