Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dot

คำแปล

จุด

I
see
a
dot
on
your
shirt
.

ฉันเห็นจุดหนึ่งบนเสื้อเชิ้ตของคุณ

The
dot

จุด

I
see
a
dot
on
your
shirt
.

ฉันเห็นจุดหนึ่งบนเสื้อเชิ้ตของคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน