Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

door

คำแปล

ประตู

It
is
a
blue
door
.

มันคือประตูสีฟ้า

It
is
a
blue
door
.

มันคือประตูสีฟ้า

The
door
is
blue
.

ประตูเป็นสีฟ้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน