Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

done

คำแปล

Thank
you
very
much
for
everything
you
have
done
.

ขอบคุณมากมากสำหรับทุกอย่างที่คุณได้ทำ

We
have
done
everything
.

พวกเราได้ทำทุกอย่าง

What
has
she
done
?

เธอได้ทำอะไร

การผันคำกริยาทั้งหมดของ do

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน