Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dollars

คำแปล

ดอลลาร์, เงินดอลลาร์

Your
dad
has
two
dollars
.

คุณพ่อของพวกคุณมีเงินสองดอลลาร์

About
one
hundred
and
fifty
dollars

ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบดอลลาร์

She
has
only
a
hundred
dollars
.

เธอมีเพียงหนึ่งร้อยดอลลาร์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน