Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dollar

คำแปล

ดอลลาร์

They
pay
one
dollar
.

พวกเขาจ่ายเงินหนึ่งดอลลาร์

This
is
a
dollar
.

นี่คือหนึ่งดอลลาร์

Your
dad
has
two
dollars
.

คุณพ่อของพวกคุณมีเงินสองดอลลาร์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน