Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

doing

คำแปล

What
are
you
doing
tonight
?

คุณกำลังจะทำอะไรคืนนี้

What
are
you
doing
Thursday
?

คุณจะทำอะไรวันพฤหัสบดี

What
are
you
doing
?

คุณกำลังทำอะไรอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ do

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน