Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dogs

คำแปล

หมา

We
have
two
dogs
and
two
cats
.

พวกเรามีสุนัขสองตัวและแมวสองตัว

4 ความคิดเห็น

Cats
and
dogs
are
animals
.

แมวและสุนัขเป็นสัตว์

3 ความคิดเห็น

Three
dogs
eat
rice
.

สุนัขสามตัวกินข้าว

4 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน