Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

documents

คำแปล

There
are
many
documents
that
tell
of
the
castle
.

มันมีเอกสารหลายอันที่กล่าวถึงปราสาทนั้น

My
parents
have
the
documents
.

คุณพ่อคุณแม่ของฉันลงชื่อบนเอกสาร

The
documents
are
on
the
desk
.

เอกสารพวกนั้นอยู่บนโต๊ะ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ document

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idocumentdocumented
he/she/itdocumentsdocumented
you/we/theydocumentdocumented
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน