Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

document

คำแปล

เอกสาร

You
sign
the
document
.

คุณลงชื่อบนเอกสาร

The
document

เอกสารนั้น

There
are
many
documents
that
tell
of
the
castle
.

มันมีเอกสารหลายอันที่กล่าวถึงปราสาทนั้น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ document

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idocumentdocumented
he/she/itdocumentsdocumented
you/we/theydocumentdocumented
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน