Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

doctor

คำแปล

หมอ (คำนามเอกพจน์), แพทย์ (คำนามเอกพจน์)

My
brother
is
a
doctor
.

พี่ชายของฉันเป็นหมอ

I
will
call
the
doctor
.

ฉันจะเรียกหมอ

I
need
a
doctor
.

ฉันต้องการหมอ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย