Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

do

คำแปล

ทำ

We
do
not
have
food
,
but
at
least
we
have
water
.

พวกเราไม่มีอาหาร แต่อย่างน้อยพวกเรามีน้ำ

1 ความคิดเห็น

I
do
not
have
two
sisters
.

ฉันไม่ได้มีพี่น้องผู้หญิงสองคน

3 ความคิดเห็น

Do
you
have
another
friend
?

คุณมีเพื่อนอีกหนึ่งคนไหม

1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ do

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน